Visie

Afval en grondstoffen veroorzaken een belangrijk deel van de milieuproblemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd.

Afval en grondstoffen worden ook een steeds belangrijker economische factor. Veel bedrijven zien de problemen rond afval en grondstoffen als een uitdaging en leggen zich toe op slimmer gebruik van grondstoffen, op innovatieve materialen, op inzameling van bepaalde afvalstromen, op het sorteren en verwerken van afval of op recycling.

Door een nog veel groter aantal bedrijven worden problemen rond afval en grondstoffen vooral gezien als lastig; een kostenpost die omlaag moet en waar branche-organisaties maar mee aan de slag moeten.

Onze overheid heeft het er maar moeilijk mee. Er moet gekozen worden tussen milieu en (korte-termijn) economie (het zijn niet altijd win-win situaties). Er moet gekozen worden tussen de ene sector en de andere sector, tussen gevestigde bedrijven en jonge bedrijven. En op lokaal niveau heeft de overheid andere belangen dan op nationaal niveau. Tegen die achtergrond wordt er voortdurend op allerlei niveaus gesteggeld over grondstoffen, verpakkingen, statiegeld, plasticafval en andere afvalstromen. En het zijn behoorlijk ingewikkelde dossiers! Er is vaak de nodige kennis en deskundigheid vereist om verantwoorde besluiten te kunnen nemen. Ook daar heeft onze overheid het moeilijk mee. Op deze beleidsterreinen is zowel het budget als het aantal ambtenaren sterk gekrompen (het aantal afvalbeleid-makers op het milieuministerie is in twintig jaar tijd gedecimeerd). Politici en beleidsmakers hebben nauwelijks tijd om zich ergens in te verdiepen, houden zich vaak maar kort met een bepaald onderwerp bezig en zijn te veel aangewezen op dubieuze onderzoeksresultaten en cijfers van belanghebbenden.

De besluitvorming over afval en grondstoffen wordt hevig beïnvloed door “het bedrijfsleven”, of beter gezegd, door de dominante bedrijven binnen branche-organisaties. Te vaak gaan die beslissingen ten koste van minder invloedrijke bedrijven, ten koste van de burger en ten koste van het milieu.

In dit krachtenveld komt Recycling Netwerk in actie. Om de belangen van milieu en burger te verdedigen en ervoor te zorgen dat de politiek zich baseert op betrouwbaar onderzoek, vertegenwoordigt het Recycling Netwerk de milieubeweging op dit onderwerp.

Wij richten ons vooral op afval en grondstoffen die bij de burger het meest in het oog springen: huishoudelijk afval, verpakkingsafval, zwerfafval. En we focussen op die aanpak en dat beleid dat voor de burger het meest relevant is: statiegeld, retourpremies, producentverantwoordelijkheid, probleemloze afvalinzameling en een eerlijke verdeling van baten en lasten.

Het Recycling Netwerk vergaart informatie en kennis en stelt deze beschikbaar aan politici, bestuurders, managers en journalisten. Geregeld doet Recycling Netwerk zelf onderzoek of laat onderzoek uitvoeren om cijfers boven tafel te krijgen. We spreken overheid en bedrijven aan op hun doen en laten en op hun verantwoordelijkheden en onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om hen tot de orde te roepen. We komen in het geweer om een eind te maken aan de mist rondom afvalcijfers, aan het gebrek aan openbaarheid, aan het niet naleven van wetten, regels en afspraken en aan het gedogen daarvan.

Onze visie op:

Verpakkingsafval

Statiegeld

Plastic verpakkingen

Productafval