Privacyverklaring 

Welke gegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd Recycling Netwerk Benelux zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerkingsverantwoordelijke is Stichting Recycling Netwerk Benelux van Eco-Eco, Pollenseveenweg 11, 8166 HT te Emst.

Van contactpersonen en medewerkers van zakelijke relaties kan Recycling Netwerk Benelux persoonsgegevens verwerken zoals naam, geslacht, contactgegevens en titel of positie. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens kan zijn:

  • Voorbereiding, werving, en uitvoering van een donatieovereenkomst of andere overeenkomsten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Recycling Netwerk Benelux de persoonsgegevens aan een derde verstrekken;
  • Financiële afwikkeling en betaling van diensten.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Recycling Netwerk Benelux bewaart persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is, in overeenstemming met de AVG. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, bewaart Recycling Netwerk Benelux persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

Gegevensdeling met derden

De persoonsgegevens worden nooit verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld of verstrekt aan derden, tenzij nodig voor de hierboven genoemde doelen. Recycling Netwerk Benelux verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Recycling Netwerk Benelux passende beveiligingstechnologie en procedures toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Recycling Netwerk Benelux neemt daarnaast organisatorische maatregelen (zoals beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals fysieke bescherming van de locaties) om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt hiertoe contact met ons opnemen via info@recyclingnetwerk.org.

Klachten

Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@recyclingnetwerk.org.