Huidige recycling van plastics uit huishoudens schiet zwaar tekort

Huidige recycling van plastics uit huishoudens schiet zwaar tekort

4 oktober 2016 Rob Buurman
Plastic Heroes geeft nauwelijks financiële baten en onvoldoende milieuwinst

De recycling van plastics uit huishoudelijk afval blijkt een bedroevend slecht resultaat op te leveren. Recycling Netwerk constateert dat zowel de financiële opbrengst als de winst voor het milieu zwaar tegenvalt en vraagt de Tweede Kamer te bezien hoe de recycling van plastics uit huishoudelijk afval kan worden verbeterd.

De tweede Kamercommissie I&M vergadert deze week (5 oktober) over “Circulaire Economie” en behandelt daarbij onder andere een CPB-notitie over doelstellingen voor preventie en recycling. Recycling Netwerk haakt daar op in en stelt onder meer:

“Ten onrechte wordt gesteld dat het CPB zou hebben geconcludeerd dat de wetenschappelijke literatuur weinig aanknopingspunten biedt voor beter recyclingbeleid.
Wij vragen u de staatssecretaris te verzoeken dergelijk beleidsonderzoek alsnog te laten uitvoeren. In het bijzonder zou moeten worden bezien hoe de recycling van kunststoffen uit huishoudelijk afval -sterk- kan worden verbeterd.
Wij constateren dat het PlasticHeroes-systeem bedroevend slecht functioneert, zowel uit het oogpunt van financiële kosten en baten, als uit milieu-oogpunt.
Ingezet zou moeten worden op een aanpak van plastic verpakkingsafval die, uitgaande van tenminste het huidige kostenniveau, zorgt voor een maximale reductie van broeikasgasemissies en zoveel mogelijk plastic vervangende recycling.
Tot slot verzoeken wij u te zorgen voor wettelijke regelingen met betrekking tot:
a) het treffen van concrete preventiemaatregelen t.a.v. specifieke producten,
b) het heffen van statiegeld op plastic flessen,
c) het kunnen aanspreken van individuele bedrijven op een eerlijk aandeel in het voldoen aan recyclingverplichtingen.”

De hele brief lezen?
160930-recycling-netwerk-aan-tk-commissie-im-nav-cpb-notitie