Recycler van gemengde kunststof verpakkingen failliet?

29 november 2010 Rob Buurman

De afgelopen dagen kwamen er meerdere berichten in het nieuws over het dreigende faillissement van Plastinum. Plastinum kreeg eind maart een contract met Nedvang. In de publiciteit die Nedvang eraan gaf, kreeg het een sleutelrol toebedacht in het verhogen van de recyclingresultaten tot boven de 75%.

Enkele dagen geleden kwam ook al een bericht in de media dat Attero ter vermijding van brandgevaar de opgeslagen voorraad van 2500 ton kunststof afval van het in april 2009 al failliet verklaarde bedrijf ERS in opdracht van de gemeente ruimde. Het kunststof wordt ingezet in een tweetal verbrandingsovens, in Wijster en in Bremen. Zal dat met het afval dat bij Plastinum ligt ook gaan gebeuren? Plastinum had een contract met Nedvang voor de inname en verwerking, van in Duitsland voorgesorteerde stromen kunststof verpakkingsafval afkomstig uit Nederland. In totaal ging het in dit contract om een hoeveelheid die op kon lopen tot 18 kton per jaar volgens Afvalonline. Jan Storm van Nedvang gaf op het Afvalcongres van de VNG op 11 november aan, dat de output van het sorteerproces van de kunststof verpakkingen nog geen geld oplevert. Dit betekent dat ook voor de gegarandeerde recycling door Plastinum zal zijn betaald door Nedvang.

Dat Plastinum dus failliet dreigt te gaan, betekent dat de afzet van de granulaten die Plastinum volgens haar geheimzinnige procedé produceert, onvoldoende geld oplevert en dat de marktvraag onvoldoende is. Recycling van mengsels van kunststoffen is naar onze mening een uiterst moeizame en zowel in financieel opzicht, als milieukundig opzicht perspectiefloze aangelegenheid. Omdat Plastinum haar procedé geheim houdt, is ook voor niemand inzichtelijk wat er nu precies gebeurt. Misschien heeft Plastinum werkelijk een wondermiddel in huis. Als dat zo is, zal het ongetwijfeld tot een doorstart komen. Wij zetten onze kaarten liever op recycling van mono-stromen en een uitbreiding van het statiegeldsysteem: veel minder kans op downcycling, dus hergebruik van grondstoffen èn substantiële CO2-winst, minder zwerfafval, beter controleerbaar, geen technische hoogstandjes nodig, financieel overzichtelijk voor alle ketenpartners èn per saldo goedkoper en beter voor de werkgelegenheid.

De afloop van de situatie bij Plastinum is nog niet duidelijk. Mogelijk komt het nog tot een doorstart. Behalve de NOM zijn er vermoedelijk ook particuliere beleggers gedupeerd. De aandelen van Plastinum waren interessant voor speculanten