Nieuw kabinet moet werk maken van recycling

23 juni 2010 Rob Buurman

Duurzaam ondernemen door afval te gebruiken als grondstof moet worden ondersteund met krachtig recyclingbeleid. Daarmee kan geld worden verdiend en kunnen Nederlandse milieudoelen worden gehaald. Dat is de boodschap van zes afvalbranches en vier milieuorganisaties aan de politieke partijen die een nieuwe regering gaan vormen.

Effecten van krachtiger recyclingbeleid

Met krachtiger recyclingbeleid kan een nieuw kabinet een aantal beleidsdoelen tegelijk dichterbij brengen. Op milieugebied gaat het er om dat met recycling grondstoffen worden uitgespaard, dat er een substantiële reductie van broeikasgassen kan worden gerealiseerd en dat er een forse bijdrage wordt geleverd op het gebied van energiebesparing. Maar ook op economisch gebied zijn de voordelen groot: de Nederlandse recyclingsector kan groeien door de verdere ontwikkeling van innovatieve scheidingstechnologie, met als resultaat een betere profilering in internationaal verband en groei van de werkgelegenheid in een sector waar nu al 80.000 mensen werkzaam zijn.

Sprekende milieuvoordelen van recycling

De afval- en recyclingsector blijkt nu al te zorgen voor een jaarlijkse CO2-reductie van 4,5 Mton en ruim 100 PJ aan energiebesparing, zo wordt geconstateerd uit de eerste resultaten van een studie die de tien koepelorganisaties laten uivoeren door de Universiteit Utrecht. Daarbij blijkt dat bijna alle CO2-reductie en ruim zestig procent van de energiebesparing wordt gerealiseerd door materiaalrecycling. En dit kan nog aanzienlijk meer worden, zeker wanneer het verbranden van afval weer duurder wordt dan materiaalhergebruik. Met het pleidooi voor milieubewust grondstoffenbeleid sluiten de tien koepelorganisaties aan op een recent SER-advies aan de minister van VROM dat vraagt om ‘veel efficiëntere inzet van energie en grondstoffen’ en ‘een veel sterker hergebruik van afvalstoffen’.

Uit naam van BRBS Recycling, BVOR, FHG, Greenpeace, Milieudefensie, NVRD, PRN, Recycling Netwerk, SDV en Stichting Natuur en Milieu.